Blikopener
hogescholen, partners in innovatie

Onderzoeksdomeinen

Innovatie is
de motor van onze
welvaart.

 

Onderzoeksdomeinen

Het Blikopener-project legt de focus op een 19-tal onderzoeksthema’s, waarover de Vlaamse hogescholen nieuwe kennis genereren. Deze thema’s zijn slechts een greep uit de volledige onderzoeksportfolio van de hogescholen en zijn ze ook onderhevig aan veranderingen, want de samenleving en de technologische evoluties staan niet stil.

Hogescholen werken vaak multidisciplinair en dat maakt dat het onderzoeken, ontwikkelen en experimenteren uiteraard boeiende activiteiten zijn. Multidisciplinariteit werkt bovendien innovatie en creativiteit in de hand. Elke hogeschool heeft de thema’s ook meer fijnmazig gedefinieerd via een aantal sub-thema’s.

Laat u vooral inspireren door de opgebouwde innovatieve kennis en de goede praktijkvoorbeelden.


artificial intelligence & machine learning

Artificiële intelligentie (AI) kunnen we breed definiëren als een machine of een systeem dat cognitieve taken kan uitvoeren die we heden ten dage associëren met de ‘human mind’. AI kan taken uitvoeren met betrekking tot onder andere perceptie, redeneren, leren, interactie met de omgeving, probleemoplossend denken en creativiteit.
> LEES MEER


bouw

Vandaag is bouwen een hele uitdaging. Technieken, milieuvereisten, klimaatneutraal… het zijn allemaal uitdagingen waar de bouwsector een antwoord moet op geven. Daarnaast staan marges onder druk en de eisen nemen nog toe. Uitdagingen op vele terreinen voor bouwgerelateerde ondernemingen.
> LEES MEER


hrm & organisatie

We leven in een veranderende maatschappij. Organisaties worden steeds meer geconfronteerd met de war for talents, langdurige afwezigheid door chronische ziekten zoals kanker en burn-outs, herstructureringen door de digitale transformatie, …
> LEES MEER


marketing & communicatie

Wil u uw bedrijf of organisatie goed in de markt zetten? Zit u met vragen rond hoe uw producten of diensten beter aan de man te brengen? De hogescholen hebben een grondige kennis over alles wat met marketing en communicatie te maken heeft, en dit vanuit een heel praktische invalshoek.
> LEES MEER


sustainaBle & Industrial design

Onder invloed van industriële designprocessen worden natuurlijke grondstoffen steeds schaarser en dreigen afvalstromen het globale ecosysteem te verstoren. Een van de voornaamste oorzaken van dit probleem is het lineaire economische model (Take, Make, Dispose).
> LEES MEER


voeding & landbouw

Voeding en landbouw zijn van cruciaal belang voor onze economie en maatschappij. Demografische evoluties, klimaatverandering en de schaarste van natuurlijke hulpbronnen vormen  belangrijke uitdagingen voor de sector.
> LEES MEER


Bedrijfsvoering, IT, digitale transformatie, MVO

Meer een meer bedrijven nemen actief een maatschappelijke rol op. In hun activiteiten en business strategieën dragen ze bij aan het aanpakken van grote maatschappelijk uitdagingen: mensenrechten, sociale ongelijkheid, ecologische uitdagingen? …
> LEES MEER


MIXED REALITY - DRONES

De grootste werkplekverschuiving sinds de Industriële Revolutie is volop bezig waardoor talent opnieuw geschoold zal moeten worden voor de digitale (r)evolutie. Computers hebben veel meer rekencapaciteit en dit maakt het mogelijk dat performantere visiesystemen in hun intrede gemaakt hebben in de markt.
> LEES MEER


chemie

Chemie is big business in Vlaanderen, door onze havens, onze farmaceutische industrie, onze kunststoffenindustrie, ... De chemische sector steunt vandaag de dag nog steeds voornamelijk op fossiele brandstoffen. Onze grootste uitdaging in de 21e eeuw is de transitie van onze economie naar een duurzaam omgaan met de materialen die we hebben en naar een energie- en koolstofzuinige beheersing.
> LEES MEER


logistiek

Elk bedrijf en elke organisatie krijgt te maken met logistieke processen van goederen en personen. De logistieke processen in uw organisatie kunnen sterk variëren: van macroprocessen in supply chain management tot microprocessen op gebied van  procesautomatisatie en robotica.
> LEES MEER


security

Heel wat kmo’s hebben de eerste internetrevoluties (web 1.0 en web 2.0) meegemaakt en doorstaan. Kmo’s leerden het internet kennen van EDI, B2B en B2C. Heel wat kmo’s beseffen en weten dat hun databases kunnen geconnecteerd worden met andere databases. Echter, de praktische implementatie hiervan botst vaak op heel wat bezwaren en limieten…
> LEES MEER


sustainable energy & water-management

Duurzame energie en duurzaam waterbeheer zijn twee brandend actuele topics waarover heel wat expertise voorhanden is in de Vlaamse hogescholen. Zij zijn van levensbelang voor de verdere ontwikkeling van een klimaatbestendig Vlaanderen.
> LEES MEER


ZORGTECHNOLOGIE

De stijgende levensverwachting en daaraan gekoppelde vergrijzing zorgen ervoor dat er steeds meer zorgbehoevenden zijn. De combinatie met een dalende nataliteit maakt bovendien dat de kosten voor een goed georganiseerde zorg meer en meer gedragen zullen worden door een beperktere groep van mensen.
> LEES MEER


big data & analytics - iot

Big Data is het vakgebied dat zich richt op grote, complexe en/of dynamische dataverzamelingen en omvat veel ongestructureerde data waarmee klassieke databases en analysetechnieken slecht of moeilijk overweg kunnen. Voorbeelden van data zijn verkoop- en klantengegevens, berichten op sociale media, open data van overheden, sensordata, …
> LEES MEER


educational technology

In een snel evoluerende kennismaatschappij zorgen nieuwe technologieën voor tal van mogelijkheden om de efficiëntie en effectiviteit van leren, opleiden of trainen te verhogen. Slimme technologieën zoals Artificiële Intelligentie bieden via algoritmen en ‘learning analytics’ kansen voor een meer gedifferentieerde en gepersonaliseerde aanpak van onderwijzen, leren of evalueren.
> LEES MEER


maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) & corporatE social response (csr)

Meer een meer bedrijven nemen actief een maatschappelijke rol op. In hun activiteiten en business strategieën dragen ze bij aan het aanpakken van grote maatschappelijk uitdagingen: mensenrechten, sociale ongelijkheid, ecologische uitdagingen…
> LEES MEER


sports & health

Het domein sport, voeding en gezondheid omvat een breed gamma aan activiteiten waaronder topsport, recreatieve sportactiviteiten, sport in fitnesscentra en zelfs functioneel bewegen, zoals woon-werk-verkeer met de fiets of te voet. Naast onderzoek naar trainingstechnieken en sportletsels speelt voeding een cruciale rol bij gezonde sportbeleving.
> LEES MEER


vital cities

In tijden van steeds groeiende verstedelijking waar een grote en diverse groep mensen de beperkte ruimte delen, is het leefbaar maken en houden van een stad een complexe uitdaging.
> LEES MEER


creatieve industrie

Voor de creatieve sector gaan wij op zoek naar innovatieve oplossingen voor artistieke, zakelijke en technische uitdagingen en vraagstukken, apart of gecombineerd.

De hogescholen voeren onderzoek naar muziek- en klankontwerp, zoals 3D-sound voor film, reclame, radio, tv en gaming.
> LEES MEER


To know each other we must reach beyond the sphere of our sense perceptions.
— Nikola Tesla